مدیریت امور اداری- آیین نامه ها و فرم ها
آیین نامه ها و فرم ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آییــن نــامــه هــا و فرم ها

AWT IMAGE آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی (دریافت فایل)  

AWT IMAGE  آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی (دریافت فایل)

AWT IMAGE آیین نامه ارتقاء رتبه اعضای غیر هیات علمی (دریافت فایل)

AWT IMAGE  فرم های ارزیابی ارتقاء رتبه اعضای غیر هیأت علمی (دریافت فایل1)   (دریافت فایل2)

AWT IMAGE آیین نامه بکارگیری سرباز پژوهشیار

(دریافت فایل آیین نامه)  (دریافت فایل ضوابط پذیرش)  دریافت فرم (پیوست 1)  دریافت فرم (پیوست 2)  دریافت فرم (پیوست 3)

AWT IMAGE دستورالعمل و فرم های ارزیابی عملکرد اعضای غیر هیات علمی

   (دریافت فایل دستورالعمل)   (دریافت فرم کارکنان و کارشناسان)   (دریافت فرم مدیران غیر هیات علمی)

AWT IMAGE تفاوت های صندوق تامین اجتماعی با صندوق بازنشستگی کشوری

 جهت انتخاب صندوق بازنشستگی هیات علمی (دریافت فایل)

AWT IMAGE تفاوت های صندوق تامین اجتماعی با صندوق بازنشستگی کشوری

 جهت انتخاب صندوق بازنشستگی غیرهیات علمی (دریافت فایل)

AWT IMAGE قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390) 

AWT IMAGE قانون بودجه سال 1394 کل کشور

  

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور اداری:
http://www.iust.ac.ir/find-109.14500.38476.fa.html
برگشت به اصل مطلب