مدیریت امور اداری- آیین نامه ها و فرم ها
آیین نامه ها و فرم ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آییــن نــامــه هــا و فرم ها

AWT IMAGE آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی (دریافت فایل)  

AWT IMAGE  آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی (دریافت فایل)

AWT IMAGE آیین نامه ارتقاء رتبه اعضای غیر هیأت علمی (دریافت فایل)

AWT IMAGE  فرم های ارزیابی ارتقاء رتبه اعضای غیر هیأت علمی (دریافت فایل 1)   (دریافت فایل 2)

AWT IMAGE آیین نامه بکارگیری سرباز پژوهشیار (دریافت فایل آیین نامه)  (دریافت فایل ضوابط پذیرش)  
 دریافت فرم (پیوست 1)  دریافت فرم (پیوست 2)  دریافت فرم (پیوست 3)

AWT IMAGE دستورالعمل و فرم های ارزیابی عملکرد اعضای غیر هیأت علمی  (دریافت فایل دستورالعمل) 
(دریافت فرم کارکنان و کارشناسان)   (دریافت فرم مدیران غیر هیأت علمی)

AWT IMAGE تفاوت های صندوق تأمین اجتماعی با صندوق بازنشستگی کشوری

 جهت انتخاب صندوق بازنشستگی هیأت علمی (دریافت فایل)

AWT IMAGE تفاوت های صندوق تأمین اجتماعی با صندوق بازنشستگی کشوری

 جهت انتخاب صندوق بازنشستگی غیرهیأت علمی (دریافت فایل)

AWT IMAGE  فرم درخواست صدور کارت پرسنلی عضو هیأت علمی (دریافت فایل)

AWT IMAGE  فرم های اولیه فرآیند استخدام عضو هیأت علمی (دریافت فایل)

AWT IMAGE قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390) 

AWT IMAGE قانون بودجه سال 1394 کل کشور 
AWT IMAGE دستورالعمل نحوه ارتقاء رتبه اعضای غیر هیأت علمی قابل اجرا از 1397/01/01  (دریافت فایل)
AWT IMAGE
AWT IMAGE فرم اطلاعات فردی مربوط به هسته گزینش (دریافت فرم) AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور اداری:
http://rds.iust.ac.ir/find-109.14500.38476.fa.html
برگشت به اصل مطلب