مدیریت امور اداری- اخبار و اطلاعیه ها
اعمال مدارک تحصیلی ارائه شده توسط کارکنان غیر هیات علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۲/۷ | 

مصوبه: موضوع اعمال مدرک تحصیلی بالاتر ارائه شده 3 نفر از کارکنان رسمی غیر هیات علمی دانشگاه که پرونده اعمال مدرک آنان در "کمیته تشخیص صلاحیت برای احراز پستهای سازمانی" بررسی و به تایید کمیته مذکور رسیده بود، با رعایت تبصره ۲ ماده ۵۱ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران به شرح جدول ذیل مطرح و اعمال مدرک ایشان به تایید هیات اجرایی منابع انسانی رسید.

جدول اعمال مدرک تحصیلی اعضاء رسمی غیر هیات علمی

ردیف

مقطع

تعداد

1

کاردانی

1

2

کارشناسی 1

3

کارشناسی ارشد 1
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور اداری:
http://rds.iust.ac.ir/find-109.14499.48804.fa.html
برگشت به اصل مطلب