مدیریت امور اداری- اخبار و اطلاعیه ها
اعمال مدارک تحصیلی ارائه شده توسط کارکنان غیر هیات علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ | 

مصوبه: موضوع اعمال مدرک تحصیلی بالاتر ارائه شده 3 نفر از کارکنان قراردادی غیر هیات علمی دانشگاه که پرونده اعمال مدرک ایشان در "کمیته تشخیص صلاحیت برای احراز پستهای سازمانی" بررسی و به تایید کمیته مذکور رسیده بود، با رعایت تبصره ۲ ماده ۵۱ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران به شرح جدول ذیل مطرح و اعمال مدرک ایشان به تایید هیات اجرایی منابع انسانی رسید.

جدول اعمال مدرک تحصیلی اعضاء قراردادی غیر هیات علمی

ردیف

مقطع

تعداد

1

کارشناسی ارشد

3

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور اداری:
http://rds.iust.ac.ir/find-109.14499.48420.fa.html
برگشت به اصل مطلب