مدیریت امور اداری- اداره دبیرخانه مرکزی
خلاصه وظایف اداره دبیرخانه مرکزی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

خلاصه وظایف اداره دبیرخانه مرکزی

* دریافت، ثبت و توزیع مکاتبات رسمی با دانشگاه با استفاده از فناوری روز
* دریافت و توزیع مکاتبات مربوط به دانشجویان
* جمع آوری، ثبت و ارسال مکاتبات رسمی درون و برون سازمانی دانشگاه با استفاده از فناوری روز
* دریافت اسناد و مدارک مناقصه‌ها و مزاید‌ه‌ها و کنترل مدارک
* تهیه و تکثیر سربرگ و پاکت‌های لاتین مورد نیاز دانشگاه و اساتید محترم و دانشجویان عزیز
* دریافت درخواست استعلام جهت تایید مدارک تحصیلی دانشجویان فارغ التحصیل و دریافت آنها پس از تایید آموزش دانشگاه و قرادادن داخل پاکت و ثبت آدرس کامل گیرنده و ارسال
* تایید ریز نمرات ترجمه شده و توصیه نامه‌های دانشجویان متقاضی پذیرش از دانشگاههای خارج از کشور
* نظارت بر دفتر پستی دانشگاه و انجام کارپستی کلیه اقشار دانشگاهی و رفاهی آنها که توسط شرکت محترم پست جمهوری اسلامی انجام می‌شود
* دریافت کلیه مکاتبات شخصی دانشجویان و توزیع مستقیم آن بین آنها
 

اداره دبیرخانه مرکزی

ردیف

  نام و نام خانوادگی

  سمت

  تلفن داخلی

  تلفن مستقیم

۱

 ابوالقاسم اعظمی

رئیس دبیرخانه مرکزی

2273 - 2272

77240416

۲

فریبا فخری

مسئول ثبت نامه‌های اداری، احکام و ...

2273 - 2272

-

۳

مهدی دروگر

مسئول ارسال و مراسلات دانشکده‌ها

2278

-

۴

مهدی رضازاده

مسئول ارسال و مراسلات دانشکده‌ها

2274

-

۵

محسن اعظمی

مسئول تحویل نامه‌های دانشجویان در اداره پست

2274

-

۶

قاسم بیانی

مسئول ثبت نامه‌های دانشکده‌ها

2274

-

۷

مهدی ماهرخ داریان

مسئول ارسال و مراسلات دانشکده‌ها

2274

-

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور اداری:
http://idea.iust.ac.ir/find-109.14309.35571.fa.html
برگشت به اصل مطلب