مدیریت امور اداری- اداره دبیرخانه
خلاصه وظایف اداره دبیرخانه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

خلاصه وظایف اداره دبیرخانه
1- دریافت، ثبت و توزیع مکاتبات رسمی با دانشگاه با استفاده از فناوری روز.
2- دریافت و توزیع مکاتبات مربوط به دانشجویان.
3- جمع آوری، ثبت و ارسال مکاتبات رسمی درون و برون سازمانی دانشگاه با استفاده از فناوری روز.
4- دریافت اسناد و مدارک مناقصه‌ها و مزاید‌ه‌ها و کنترل مدارک.
5- تهیه و تکثیر سربرگ و پاکت‌های لاتین مورد نیاز دانشگاه و اساتید محترم و دانشجویان عزیز.
6- دریافت درخواست استعلام جهت تایید مدارک تحصیلی دانشجویان فارغ التحصیل و دریافت آنها پس از تایید آموزش دانشگاه و قرادادن داخل پاکت و ثبت آدرس کامل گیرنده و ارسال.
7- تایید ریز نمرات ترجمه شده و توصیه نامه‌های دانشجویان متقاضی پذیرش از دانشگاههای خارج از کشور.
8- نظارت بر دفتر پستی دانشگاه و انجام کارپستی کلیه اقشار دانشگاهی و رفاهی آنها که توسط شرکت محترم پست جمهوری اسلامی انجام می‌شود.
9- دریافت کلیه مکاتبات شخصی دانشجویان و توزیع مستقیم آن بین آنها.

 

  پرسنل اداره دبیرخانه مرکزی
  اداره دبیرخانه مرکزی

  ردیف

  نام و نام خانوادگی

  سمت

  تلفن داخلی

  تلفن مستقیم

  1   ابوالقاسم اعظمی   رئیس دبیرخانه مرکزی   2273-2272   77240416
  2   فریبا فخری   مسئول ثبت نامه‌های اداری، احکام و ...   2273-2272  
  3   مهدی دروگری   مسئول ارسال و مراسلات دانشکده‌ها   2278  
  4   مهدی رضازاده   مسئول ارسال و مراسلات دانشکده‌ها   2274  
  5   محسن اعظمی   مسئول تحویل نامه‌های دانشجویان در اداره پست   2274  
  6   قاسم بیانی   مسئول ثبت نامه‌های دانشکده‌ها   2274  
  7   مهدی ماهرخ داریان   مسئول ارسال و مراسلات دانشکده‌ها   2274  

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور اداری:
http://www.iust.ac.ir/find-109.14309.35571.fa.html
برگشت به اصل مطلب